Klauzula informacyjna – Pracownicy i byli pracownicy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż :
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Styl Ceramika Spółka z o.o. z siedzibą w Sulęcinie ul. Wojska Polskiego 14 .
Z Administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób:
– listownie na podany adres siedziby
– przez e-maila : stylceramika@op.pl
– telefonicznie : 957554865

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem stosunku zatrudnienia. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawa pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z udzieleniem przez Pana/Panią dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków stron z umowy o pracę i art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora w zakresie ewentualnego ustalenia i dochodzenie lub obrony roszczeń . Po ustaniu zatrudnienia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa – przepisów emerytalnych, dotyczących ochrony zdrowia, podatkowych, archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty , którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi prawne, podatkowe , medycyny pracy, szkoleniowe , ubezpieczeniowe.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres : akta osobowe oraz dokumenty mające wpływ na ustalenie podstawy wymiaru składek 50 lat od zakończenia stosunku pracy , ( w przypadku zatrudnienia po 01.01.1999r. do 31.12.2018r. pod warunkiem przekazywania imiennych raportów dla pracowników ) , dokumenty podatkowe PIT-11 – 5 lat od końca roku kalendarzowego , w którym upłynął termin zapłaty podatku, pozostałe dokumenty – 3 lata od dnia zakończenia stosunku pracy.

5)podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa pracy w zakresie wskazanym w tych przepisach oraz dobrowolne, w zakresie w jakim jest to konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia;

6)posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;